Vatandaşlık tağut

Vatandaşlık tağut www.imaneden.net

vatandaşlık tabiyet

BU KANUNLARA BÜTÜN VATANDAŞLAR DİLLERİYLE DEMESELERDE YAŞAMLARIYLA EVET DEMEKTELER, DİLLERİYLE ALLAHA İNANDIGINI SÖYLESELERDE ,YAŞAMLARIYLA ALLAH YOK DEMEKTELER………………………………….İNCELEYİN EVET DEDİKLERİNİZİ SİZİ YA CENNETE YADA CEHENNEME GÖTÜRECEK…………………………………………………..TAGUTLAR-ALLAH TANIMAZLAR SİZİ ENDİŞELENDİRMESİN, ÇÜNKÜ ONLAR NE ÖLDÜREBİLİR NEDE YAŞATABİLİRLER

VATANDAŞLIĞIN TANIMI

Vatandaşlık,kişiler ile devlet arasında anayasa ve yasalarla tanımlanmış olan karşılıklı haklara ve ödevlere dayanan bağdır.

( vatandaşlık ve insan hakları eğitimi )
(Seyfinaz ve Ahmet Kapulu ) say:145

Vatandaşlık kişileri devlete bağlayan siyasal ve hukuksal bağ olarak tanımlanır.
(hukuk başlangıcı ¬–Necip Bilge ) say:107

Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk”tür. Vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarda kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. (Anayasa Madde :66)

Vatandaşlık (tabiiyet) bir ferdi muayyen bir devlete hukuki ve siyasi yönden bağlayan rabıta şeklinde tarif edilir. Bir devletin vatandaşı olmak,o devletin hukuk nizamına tabi olmayı gerektirir .Vatandaşlık devletin teşekkül ve bekasının temelini teşkil ettiğinden ,her devlet tarihi,siyasi ,beşeri ve coğrafi durum ve menfaatine bağlı olarak tabiiyetin kazanılması ve kaybedilmesine dair esasları koyar. Fert ve devlet arasında siyasi ve hukuki bir rabıta oluşturacak şekilde ,bir ferdin muayyen bir devlete intisab etmesine vatandaşlık diyoruz.
(Darul islam Darul harb=Ahmet Özel= say:319 ,320)

Görülüyorki,millet anlamında vatan toprağı gibi objektif unsurlar kadar bir topluma bağlı olma ve onun bağımsızlığı ve özgürlüğü için ölüme kadar her fedakarlığa hazır olma duygusu gibi subjektif unsur ağır basmaktadır. Memleketimizde 2.meşrutiyetten önce (1908) millet ve milliyet anlamları yerine bir ümmet ve ümmetçilik ülküsü hakimdi, ümmet aynı dine bağlı insanların topluluğudur.
Atatürkçülük ise kendini Türk bilen ,türküm diyen herkesi Türk sayar. Vatandaşları tümüyle sorumlu kılar. Kişiye Türk vatandaşı olduğu bilincini,görev ve sorumluluklarını(ödevlerini) yükler.
(Atatürkçülük ve ilkeleri=Mehmet Yavru=say:40, 155)
Ulus(millet) halk,ahali,tebaa,nüfus gibi ama hangi deyim kullanılırsa kullanılsın,devletin insan ögesinin ,bireylerden (tek tek insanlardan )oluştuğu apaçık bir gerçektir. Yurttaşlık,vatandaşlık hukuku alanındaki çalışmaların amacı,belli bir bireyle devlet arasındaki ilişkiyi hukuk açısından incelemektir. Bu nedenle vatandaşlığı ,belli bir devletle kişi arasındaki karşılıklı hak,görev ve yükümlülük ilişkilerini belirleyen hukuksal bağ olarak tanımlamanın ,hareket noktası olarak kabulü yerinde olacaktır. Avrupa sözleşmesi taslağına göre uyrukluk,vatandaşlık bir bireyle egemen bir devletin nüfusu arasındaki hukuksal bağlılık anlamına gelir.
(Vatandaşlık Hukuku=Rona Aybay= say:3,4)

Vatandaşlık çok yeni sayılan modern devlet anlayışıyla ortaya çıkmış yeni bir kavram değildir. Vatandaşlık modern devlet anlayışında sadece çok daha belirli çizgilerle açıklık kazanmış bir kavramdır. Bu sebeble eski çağlardaki devlet rolünü oynayan toplumlardaki vatandaşlık olay ve meseleleri ile bugünkü modern dünyadaki vatandaşlık olay ve meseleleri mahiyetçe birbirinden farklı değildir.
(NOMER=SAY :5)

:DEVLET ÖDEVLERİ NİYE İSTER:
Kanunlarda bir çok emredici hükümler bulunmaktadır. Bu da devletin egemenlik hakkında sahip olduğu esasına dayanmaktadır. Bu ölçüye göre,kamu hukuku bir egemenlik ve tabiiyet bağlantısının, yani altlık ve üstlük ilişkilerinin düzenlenmesi şeklinde gözükür. Çünkü bu tür ilişkilerde devlet veya diğer bir kamu kurumu egemenlik hakimiyet kudretine, kamu otoritesine dayanarak işlem yapmaktadır. Kamu hukuku alanında devlet, karşı tarafı teşkil eden ferde veya diğer bir kişiye emretmek ve iradesini ona zorla kabul ettirmek durumundadır. Örneğin devletin fertten vergi alması, onu askere çağırması, ona işlediği bir suç nedeni ile ceza vermesi hep bu altlık,üstlük ilişkisine ve kamu otoritesine dayanır.
(HUKUK BAŞLANGICI-Necip Bilge)
Sayfa:150-151
:VATANDAŞLIK İSPATI:

TVK(Türk Vatandaşlık Kanunu)Belirli resmi kayıt ve belgelerin,Türk vatandaşlığının ispatı olduğunu belirtmiştir. Bu resmi kayıt ve belgeler şöyle sıralanmıştır.
• 1:Türkiye Cumhuriyeti Nüfus sicili kayıtları( Kütük)
• 2:Nüfus hüviyet Cüzdanları
• 3: Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler
• 4:Türk konsoluklarınca verilen vatandaşlık ilmühaberleri
Ancak burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Kanunda sayılmış bu kayıt ve belgelerin benzerleri de Türk vatandaşlığının kanıtlanması için başvurulabilecek delillerdir. Buna göre vatandaşlık gibi,kişi yaşamının çeşitli yönleri açısından önemli bir durumun kanıtlanmasında kullanılacak araçlar ise şöyledir.
• 1:Nüfüs Cüzdanları
• 2:Nüfus idarelerinden alınmış,onaylı nüfus kayıt örnekleri
• 3:Yazıma esas olmak üzere nüfus idarelerinden alınacak özel belgeler
• 4:Evlenme Cüzdanları
• 5:Askerlik terhis belgeleri
• 6:Yaş, ad ve neseb gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararları
• 7:içişleri bakanlığı Nüfus idaresi genel müdürlüğünce verilmiş, onaylı vatandaşlık kararı.
• 8:Türk vatandaşlarına verilen T.C. pasaportları
• 9:Vatandaşlık durumu açıklanmış veya nüfus da kayıtlı oldukları yer gösterilmiş olmak kaydıyla okul diploması tasdikname veya diğer belgeler.

(Vatandaşlık Hukuku)Sayfa:176-178-179:

:NÜFUS CÜZDANININ ANLAMI NEDİR:

Bu resmi belge, O kişinin T.C. vatandaşlığını kazanmasını gerektiren bir hukuksal olgu veya işlerin sonucunda ,kişinin Türk vatandaşı olması üzerine verilmiştir. başka bir deyişle , kişi adına düzenlenmiş bir T.C. nüfus hüviyet cüzdanı olduğu için değil o cüzdanın verilmesini gerektiren bir neden olduğu için Türk vatandaşıdır. (Vatandaşlık hukuku)Sayfa:178
Nüfus kütüğüne yazılı bilgileri bireysel ,düzeyde yansıtan resmi kimlik belgesine “Nüfus hüviyet cüzdanı “denilmektedir. Nüfus hüviyet cüzdanı,nüfus memurlarınca kütük deki kayıtlara uygun olarak doldurulur.(Nüfus Kanunu madde 78)Ayrıca nüfus aile kütüklerine kaydedilen her Türk vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir.
(Vatandaşlık hukuku) sayfa: 181

“Medeni kanunu 39.maddesine göre her doğum bir ay içerisinde nüfus memuruna bildirilir.”Her Türk bir nüfus cüzdanı almaya mecburdur. Reşit olmayanların nüfus olaylarını yazdırıp nüfus cüzdanlarını almakla veli ve vasileri ödevlidir.
(Nüfus Kanunu)Madde:4:

• ANAYASIN TANIMI :

Bu hukuk dalı devletin şeklini, çatısını saptar ve devletin içindeki muhtelif organların, görev ve yetkilerini ve birbirleri ile münasebetlerini ve nihayet, ferdin devlet karşısındaki durumu düzenler. B ütün bu hususları düzenleyen kanunada anayasa denir.

Devletin temel yapısını, yani kuruluşunu,yönetim biçimini,devletin temel organlarını,bunların birbiriyle olan ilişkilerini,kişilerin devlete karşı olan temel haklarını ve ödevlerini düzenleyen kanun anayasa adını taşır.

(Hukuk Başlangıcı) Sayfa:40 Vatandaşlık tağut

:HAK VE ÖDEVLER:

Siyasi haklar ve Ödevler başlığı altında ele alacağımız hususlar içinde sadece hak ve hürriyetler değil bunların yanında ödevler veya vecibelerde bulunmaktadır. Modern hukuk literatüründe siyasi sahada yer alan bazı statülere vecibe veya ödev ismi verilmektedir. Esasen haklar ve hürriyetler, her zaman değil ama bazen ödevler olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Hudutlarını göstermeye çalıştığımız haklar ve hürriyetler insanlara verilmiştir. Ama buna mukabil,vergi ödeme veya askerlik yapma gibi mükellefiyetlerde getirilmiştir.

(Hukuk Başlangıcı)

Hukuk dilinde hak sahibi olan varlıklara,kişi denildiğini belirttik. Fakat hukuk da kişi, sadece hakka sahip olmaz onun karşıtını teşkil eden mükellefiyetlerin,yükümlerin de taşıyıcısı olur. Şu halde kişiler bir hukuk kuralının tanımış olduğu yetkiden faydalanan ve onun yüklemiş olduğu ödevlere tabi olan varlıklardır.
( Hukuk Başlangıcı) Sayfa:188
Herkes kişiliğine bağlı,dokunulmaz,devredilmez,vazgeçilmez temel hak ve hürriyete sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder .
(Anayasa Madde 12)

:BUNA GÖRE HAKLAR VE ÖDEVLER:
ü Vatandaşlık hakkı. Anayasa Mad: 66
ü Seçme ve seçilme hakkı // // 67
ü Memur olma hakkı // // 70
ü Dilekçe hakkı // // 74
ü Eğitim öğretim hakkı ve ödevi // // 42
ü Çalışma hakkı ve ödevi // // 50
ü Mülkiyet hakkı Anayasa Madde:35

• Konut hakkı // // 57
ü Tüketici hakkı // // 172
ü Askerlik ödevi. // // 72
ü Vergi ödevi. // // 73
ü Sosyal güvenlik hakkı. // // 60-61
ü Yerleşme ve Seyahat hakkı // // 23

Devlet işlerinin düzenle yürüyebilmesi için vatandaşlara düşen ödevler vardır. Bu ödevlerin başlıcaları: Kanunlara saygılı olmak, seçimlere katılmak, askerlik yapmak, vergi vermek, ilköğretimi tamamlamaktır.
a-) Kanunlara saygılı olmak :
Kanunlara aykırı düşen şeyleri yapmak yasaktır. Yasa
Vatandaşların konulmuş kanunları bilmesi, kanunların emrettiği şeyleri yapması ve yasaklanan şeyleri yapmaması gerekir.klanan şeyleri yapanlar cezalandırılır.
b-) Seçimlere katılmak :
Siyasi hakların en önemlisi seçme ve seçilme hakkıdır. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme hakkına sahiptir. Seçimlere katılmak, seçmen olan her vatandaşın hem hakkı hem ödevidir.
(Sosyal Bilgiler 5 Say. 142)

c-) Askerlik yapmak :
Vatan hizmeti her türkün hakkı ve ödevidir. “ Anayasa Mad: 72”
Askerlik hizmeti, vatanın özgürlük ve bağımsızlığı ile devleti korumak için savaş tekniklerini öğrenmek ve yapmak yükümlülüğüdür. T.C Vatandaşı olan her türk erkeği, askerlik yapmak zorundadır. Bu hem kutsal bir görev, hemde yasaların bize yüklediği bir ödevdir.
(Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi 8,5,154)

d-) Vergi vermek :

Anayasanın 73. Maddesine göre vergi vermek bir vatandaşlık ödevidir. Vatandaşlık görevlerinin içinde, askerlik kadar önemli bir görevde vergi vermektir. Devletin görevlerini yerine getirebilmesi, vatandaşların vergilerini dürüstlükle ödemelerine bağlıdır. Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.
(Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi 8,5,157)

e-) İlköğretim :
Eğitim ve öğretim atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yeri açılamaz. Eğitim ve öğretim, atatürk ilke ve inkılapları borcunu ortadan kaldırmaz.
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşları için zorunludur.
(Anayasa Madd:42)
Ayrıca çıkan bir problemde mahkemeye başvurmak, resmi nikah yaptırmak miras paylaşımı ve benzeri konularda mecburi ve olmazsa olmazlarındandır.

ÖDEVLERİ YERİNE GETİRMEYENLERİN DURUMU :

YAPTIRIM :

Hukukun kişilere bir taraftan yetki verdiğine, diğer yandan ödevler yüklediğine ve bu ödevlerinde yerine getirilmesi gerektiğine işaret olunmuştur. Eğer kişi, bu ödevi kendiliğinden yerine getirmezse, devlet kuvvetleri harekete geçer ve bireyi ödevini yapmaya zorlar. İşte hukukun esaslı ögesini teşkil eden bu zorlama vasıtalarına yaptırım adı verilir. Yaptırımın türü, uygulanışı genellikle kanun koyucu tarafından düzenlenmiştir.
Devlet toplumda geçerli olan hukuk kurallarının uygulanmasını yani bu kurallardan doğan ödevlerin yerine getirilmesini sağlamak için türlü zorlama vasıtalarını ve önlemleri öngörmüştür. Örneğin hukuka aykırı bir kısım hareketlere karşı ölüm, hapis gibi cezaları belirlemiştir. Cezaya çarpılma korkusu, kişileri hukuk kurallarına ve onun yüklediği ödevlere uygun hareket etmeye zorlar. Suçun ağırlığına göre ceza ve yaptırımları da çeşitlidir. (Hukuk Başlangıcı say:18-19)

abdullah atay

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.